مخاطبین کنفرانس

 مخاطبین بین المللی معماری پایدار و طراحی شهری

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان معماری، شهرسازی و جغرافیا
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور شهری و معماری